Вимоги до оформлення

 1. Обсяг доповіді – 1-2 ПОВНІ сторінки формату А-4. Мова викладення матеріалу – українська.
 2. Текст набирається за допомогою редактора MS Word (формат файлі *.doc або *docx).
 3. Поля: праве, ліве, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0. Абзацний відступ - 1,0 см
 4. Порядок розміщення матеріалу:
  • з лівого боку великими літерами друкується шифр УДК;
  • через пропущений рядок з лівого боку друкуються прізвища та ініціали автора (авторів);
  • через пропущений рядок посередині великими літерами жирним шрифтом друкується назва доповіді; 
  • через пропущений рядок друкується основний текст доповіді;
  • основний текст вирівнюється по ширині аркуша;
  • формули, таблиці та рисунки вставляються відповідно до тексту. Мінімальний розмір шрифту для них 12 pt;
  • формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 та нумеруються в кінці рядка в круглих дужках;
  • список використаних джерел подається у кінці доповіді без абзацних відступів (шрифт 12 pt);
  • посилання на використані джерела наводяться у квадратних дужках за номерами у переліку.
 5. Ім’я файлу повинно містити прізвище першого автора.
 6. В разі невідповідності вказаним вимогам тези доповіді не будуть прийматися до участі в конференції.
Схематичний зразок оформлення.


Comments